تبلیغات
فداییان قرآن و ولایت - چگونه نماز خواندن در قرآن - ۱۰ آیه

فداییان قرآن و ولایت

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

موضوع: بررسی موضوعی قرآن -قرآن -
در قرآن به زمان نماز و احکام مربوطه در آیات زیر اشاره شده است

۱- سوره: ۱۱ , آیه: ۱۱۴

و در دو طرف روز [=اول و آخر آن] و نخستین ساعات شب نماز را برپا دار زیرا خوبیها بدیها را از میان مى‏برد این براى پندگیرندگان پندى است

۲- سوره: ۲۴ , آیه: ۵۸

اى كسانى كه ایمان آورده‏اید قطعا باید غلام و كنیزهاى شما و كسانى از شما كه به [سن] بلوغ نرسیده‏اند سه بار در شبانه روز از شما كسب اجازه كنند پیش از نماز بامداد و نیمروز كه جامه‏هاى خود را بیرون مى‏آورید و پس از نماز شامگاهان [این] سه هنگام برهنگى شماست نه بر شما و نه بر آنان گناهى نیست كه غیر از این [سه هنگام] گرد یكدیگر بچرخید [و با هم معاشرت نمایید] خداوند آیات [خود] را این گونه براى شما بیان مى‏كند و خدا داناى سنجیده‏كار است

در قرآن به زمان نماز و احکام مربوطه در آیات زیر اشاره شده است

۱- سوره: ۱۱ , آیه: ۱۱۴

و در دو طرف روز [=اول و آخر آن] و نخستین ساعات شب نماز را برپا دار زیرا خوبیها بدیها را از میان مى‏برد این براى پندگیرندگان پندى است

۲- سوره: ۲۴ , آیه: ۵۸

اى كسانى كه ایمان آورده‏اید قطعا باید غلام و كنیزهاى شما و كسانى از شما كه به [سن] بلوغ نرسیده‏اند سه بار در شبانه روز از شما كسب اجازه كنند پیش از نماز بامداد و نیمروز كه جامه‏هاى خود را بیرون مى‏آورید و پس از نماز شامگاهان [این] سه هنگام برهنگى شماست نه بر شما و نه بر آنان گناهى نیست كه غیر از این [سه هنگام] گرد یكدیگر بچرخید [و با هم معاشرت نمایید] خداوند آیات [خود] را این گونه براى شما بیان مى‏كند و خدا داناى سنجیده‏كار است

۳- سوره: ۴ , آیه: ۱۰۳

و چون نماز را به جاى آوردید خدا را [در همه حال] ایستاده و نشسته و بر پهلوآرمیده یاد كنید پس چون آسوده‏خاطر شدید نماز را [به طور كامل] به پا دارید زیرا نماز بر مؤمنان در اوقات معین مقرر شده است

۴- سوره: ۱۷ , آیه: ۷۸

نماز را از زوال آفتاب تا نهایت تاریكى شب برپادار و [نیز] نماز صبح را زیرا نماز صبح همواره [مقرون با] حضور [فرشتگان] است

۵- سوره: ۲ , آیه: ۲۳۸

بر نمازها و نماز میانه مواظبت كنید و خاضعانه براى خدا به پا خیزید

۶- سوره: ۵ , آیه: ۶

اى كسانى كه ایمان آورده‏اید چون به [عزم] نماز برخیزید صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید و سر و پاهاى خودتان را تا برآمدگى پیشین [هر دو پا] مسح كنید و اگر جنب‏اید خود را پاك كنید [=غسل نمایید] و اگر بیمار یا در سفر بودید یا یكى از شما از قضاى حاجت آمد یا با زنان نزدیكى كرده‏اید و آبى نیافتید پس با خاك پاك تیمم كنید و از آن به صورت و دستهایتان بكشید خدا نمى‏خواهد بر شما تنگ بگیرد لیكن مى‏خواهد شما را پاك و نعمتش را بر شما تمام گرداند باشد كه سپاس [او] بدارید

۷- سوره: ۱۷ , آیه: ۱۱۰

بگو خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید هر كدام را بخوانید براى او نامهاى نیكوتر است و نمازت را به آواز بلند مخوان و بسیار آهسته‏اش مكن و میان این [و آن] راهى [میانه] جوى

۸- سوره: ۴ , آیه: ۴۳

اى كسانى كه ایمان آورده‏اید در حال مستى به نماز نزدیك نشوید تا زمانى كه بدانید چه مى‏گویید و [نیز] در حال جنابت [وارد نماز نشوید] مگر اینكه راهگذر باشید تا غسل كنید و اگر بیمارید یا در سفرید یا یكى از شما از قضاى حاجت آمد یا با زنان آمیزش كرده‏اید و آب نیافته‏اید پس بر خاكى پاك تیمم كنید و صورت و دستهایتان را مسح نمایید كه خدا بخشنده و آمرزنده است

۹- سوره: ۴ , آیه: ۱۰۱

و چون در زمین سفر كردید اگر بیم داشتید كه آنان كه كفر ورزیده‏اند به شما آزار برسانند گناهى بر شما نیست كه نماز را كوتاه كنید چرا كه كافران پیوسته براى شما دشمنى آشكارند

۱۰- سوره: ۶۲ , آیه: ۹

اى كسانى كه ایمان آورده‏اید چون براى نماز جمعه ندا درداده شد به سوى ذكر خدا بشتابید و داد و ستد را واگذارید اگر بدانید این براى شما بهتر است


برچسب ها: نماز، خواندن، قرآن،

نوشته شده در پنجشنبه 6 آبان 1389 توسط مجتبی نباتی
مقام معظم رهبری

نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin