تبلیغات
فداییان قرآن و ولایت - قوم ثمود در قرآن - ۲۵ آیه

فداییان قرآن و ولایت

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

موضوع: بررسی موضوعی قرآن -قرآن -
ثمود نام یکی از اقوامی است که در قرآن ذکر شده است. این قوم به سبب انکار پیامبرشان صالح, دچار عذاب خداوند شدند که به این موضوع در آیات زیر اشاره شده است

۱- سوره: ۷ , آیه: ۷۳

و به سوى [قوم] ثمود صالح برادرشان را [فرستادیم] گفت اى قوم من خدا را بپرستید براى شما معبودى جز او نیست در حقیقت براى شما از جانب پروردگارتان دلیلى آشكار آمده است این ماده‏شتر خدا براى شماست كه پدیده‏اى شگرف است پس آن را بگذارید تا در زمین خدا بخورد و گزندى به او نرسانید تا [مبادا] شما را عذابى دردناك فرو گیرد

ثمود نام یکی از اقوامی است که در قرآن ذکر شده است. این قوم به سبب انکار پیامبرشان صالح, دچار عذاب خداوند شدند که به این موضوع در آیات زیر اشاره شده است

۱- سوره: ۷ , آیه: ۷۳

و به سوى [قوم] ثمود صالح برادرشان را [فرستادیم] گفت اى قوم من خدا را بپرستید براى شما معبودى جز او نیست در حقیقت براى شما از جانب پروردگارتان دلیلى آشكار آمده است این ماده‏شتر خدا براى شماست كه پدیده‏اى شگرف است پس آن را بگذارید تا در زمین خدا بخورد و گزندى به او نرسانید تا [مبادا] شما را عذابى دردناك فرو گیرد

۲- سوره: ۱۱ , آیه: ۶۱

و به سوى [قوم] ثمود برادرشان صالح را [فرستادیم] گفت اى قوم من خدا را بپرستید براى شما هیچ معبودى جز او نیست او شما را از زمین پدید آورد و در آن شما را استقرار داد پس از او آمرزش بخواهید آنگاه به درگاه او توبه كنید كه پروردگارم نزدیك [و] اجابت‏كننده است

۳- سوره: ۲۷ , آیه: ۴۵

و به راستى به سوى ثمود برادرشان صالح را فرستادیم كه خدا را بپرستید پس به ناگاه آنان دو دسته متخاصم شدند

۴- سوره: ۱۱ , آیه: ۹۵

گویى در آن [خانه‏ها] هرگز اقامت نداشته‏اند هان مرگ بر [مردم] مدین همان گونه كه ثمود هلاك شدند

۵- سوره: ۴۱ , آیه: ۱۷

و اما ثمودیان پس آنان را راهبرى كردیم و[لى] كوردلى را بر هدایت ترجیح دادند پس به [كیفر] آنچه مرتكب مى‏شدند صاعقه عذاب خفت‏آور آنان را فروگرفت

۶- سوره: ۳۸ , آیه: ۱۳

و ثمود و قوم لوط و اصحاب ایكه [نیز به تكذیب پرداختند] آنها دسته‏هاى مخالف بودند

۷- سوره: ۴۱ , آیه: ۱۳

پس اگر روى برتافتند بگو شما را از آذرخشى چون آذرخش عاد و ثمود بر حذر داشتم

۸- سوره: ۲۲ , آیه: ۴۲

و اگر تو را تكذیب كنند قطعا پیش از آنان قوم نوح و عاد و ثمود [نیز] به تكذیب پرداختند

۹- سوره: ۲۹ , آیه: ۳۸

و عاد و ثمود را [نیز هلاك نمودیم] قطعا [فرجام آنان] از سراهایشان بر شما آشكار گردیده است و شیطان كارهایشان را در نظرشان بیاراست و از راه بازشان داشت با آنكه [در كار دنیا] بینا بودند

۱۰- سوره: ۱۴ , آیه: ۹

آیا خبر كسانى كه پیش از شما بودند قوم نوح و عاد و ثمود و آنانكه بعد از ایشان بودند [و] كسى جز خدا از آنان آگاهى ندارد به شما نرسیده است فرستادگانشان دلایل آشكار برایشان آوردند ولى آنان دستهایشان را [به نشانه اعتراض] بر دهانهایشان نهادند و گفتند ما به آنچه شما بدان ماموریت دارید كافریم و از آنچه ما را بدان مى‏خوانید سخت در شكیم

۱۱- سوره: ۴۰ , آیه: ۳۱

[از سرنوشتى] نظیر سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود و كسانى كه پس از آنها [آمدند] و [گرنه] خدا بر بندگان [خود] ستم نمى‏خواهد

۱۲- سوره: ۶۹ , آیه: ۴

ثمود و عاد آن حادثه كوبنده را تكذیب كردند

۱۳- سوره: ۶۹ , آیه: ۵

اما ثمود به [سزاى] سركشى [خود] به هلاكت رسیدند

۱۴- سوره: ۱۷ , آیه: ۵۹

و [چیزى] ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اینكه پیشینیان آنها را به دروغ گرفتند و به ثمود ماده‏شتر دادیم كه [پدیده‏اى] روشنگر بود و[لى] به آن ستم كردند و ما معجزه‏ها را جز براى بیم‏دادن [مردم] نمى‏فرستیم

۱۵- سوره: ۵۴ , آیه: ۲۳

قوم ثمود هشداردهندگان را تكذیب كردند

۱۶- سوره: ۹ , آیه: ۷۰

آیا گزارش [حال] كسانى كه پیش از آنان بودند قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین و شهرهاى زیر و رو شده به ایشان نرسیده است پیامبرانشان دلایل آشكار برایشان آوردند خدا بر آن نبود كه به آنان ستم كند ولى آنان بر خود ستم روا مى‏داشتند

۱۷- سوره: ۵۱ , آیه: ۴۳

و در [ماجراى] ثمود [نیز عبرتى بود] آنگاه كه به ایشان گفته شد تا چندى برخوردار شوید

۱۸- سوره: ۸۹ , آیه: ۹

و با ثمود همانان كه در دره تخته‏سنگها را مى‏بریدند

۱۹- سوره: ۹۱ , آیه: ۱۱

[قوم] ثمود به سبب طغیان خود به تكذیب پرداختند

۲۰- سوره: ۸۵ , آیه: ۱۸

فرعون و ثمود بر تو آمد

۲۱- سوره: ۵۳ , آیه: ۵۱

و ثمود را [نیز هلاك كرد] و [كسى را] باقى نگذاشت

۲۲- سوره: ۵۰ , آیه: ۱۲

پیش از ایشان قوم نوح و اصحاب رس و ثمود

۲۳- سوره: ۲۵ , آیه: ۳۸

و [نیز] عادیان و ثمودیان و اصحاب رس و نسلهاى بسیارى میان این [جماعتها] را [هلاك كردیم]

۲۴- سوره: ۲۶ , آیه: ۱۴۱

ثمودیان پیامبران [خدا] را تكذیب كردند

۲۵- سوره: ۱۱ , آیه: ۶۸

گویا هرگز در آن [خانه‏ها] نبوده‏اند آگاه باشید كه ثمودیان به پروردگارشان كفر ورزیدند هان مرگ بر ثمود


برچسب ها: قوم ثمود، قرآن، آیه،

نوشته شده در شنبه 8 آبان 1389 توسط مجتبی نباتی
مقام معظم رهبری

نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin